Silnice I/50, Buchlovské kopce,opěrné zdi, 2002-2003

V souvislosti s rozšířením silnice mezi Brnem a Uherským Hradištěm v oblasti Buchlovských kopců o jeden jízdní pruh bylo nutné realizovat zajištění okolních svahů. Celkem se jednalo o dvanáct úseků v délkách od 40 do 900 m délky. Zárubní konstrukce byly dle našeho návrhu realizovány jako hřebíkované stěny s kamenným obkladem na předním líci a železobetonovou římsou. V průběhu výstavby docházelo k častým změnám geologického profilu, což si vyžadovalo operativní úpravy konstrukčního řešení zárubních zdí (mikropilotové kotvené konstrukce, úhlové zdi atd.). Zásadním úkolem byl účinný návrh odvodnění rubu konstrukcí, který byl řešen odvodňovacími vrty, plošným odvodněním fóliemi a drenážními trubkami. Často jsme také využívali stabilizačním kamenných žeber, částečně s využitím původních konstrukcí.