Brno: nemocnice u svaté Anny, 2010

Projekt řešil pažení stavební jámy pro výstavbu I.etapy budov ICRC v areálu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Jednalo se o dočasné pažící konstrukce zajišťující výkop a pažení stavební jámy pro objekty nového výzkumného centra.  Pro zabezpečení stavební jámy byly použity technologie vhodné z hlediska místních geologických podmínek a taktéž zohledňující okolní zástavbu a provoz nemocnice. Základním prvkem pažení byly  převrtávané kotvené pilotové stěny, v místě těsného kontaktu se stávající zdí podél ulice Anenské byla navržena kotvená trysková injektáž, ta byla použita i v místech křížení se stávajícím inženýrskými sítěmi a pro dotěsnění. Uvnitř stavební jámy první etapy je dále použito záporové pažení. Založení objektu bylo navrženo na vrtaných pilotách.